حکم صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن وصول مبالغی از برنده مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/11/981241.pdf