تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

حمایت و ارائه مشاوره به پیمانکاران در خصوص اختلافات قراردادی و پیگیری آن در کارگروه پیمان

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/01/952227.pdf