حد نصاب معاملات، مصوبه سال ۱۳۹۸(به استناد تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات)

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/05/Nesab98.pdf