تبریک سال نو

حد نصاب معاملات، مصوبه سال ۱۳۹۷(به استناد تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات)

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/05/H55344T18039-Nesab-972.pdf