جواب نامه در خصوص امکان تهاتر بابت بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/05/103110704.pdf