تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

جواب نامه در خصوص امکان تهاتر بابت بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/05/103110704.pdf