جوابیه ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی بابت اقدامات انجام شده. موضوع مکاتبه انجمن در خصوص مشکلات و معضلات پیمانکاران

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/08/971052.pdf