تبریک سال نو

جوابیه ریاست محترم امور نظام فنی و اجرایی به نامه کانون سراسری در خصوص مهلت ثبت قراردادها در سامانه ساجات

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/09/971193.pdf