جلوگیری از بکاربردن مصالح غیر استاندارد در اجرای نازک کاری و روکش نماهای قابل اشتعال در ساختمانهای در حال ساخت و بهسازی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/10/951542.pdf