جلسه مشترک انجمن های تخصصی استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص “هم اندیشی و بررسی آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/03/972367.pdf