تبریک سال نو

جلسه فوق العاده شورای فنی استان در خصوص “تبیین وضعیت جامعه پیمانکاری طرحهای عمرانی و بررسی راهکارهای سریع جهت جلوگیری از بروز زیان های مادی بیشتر به شرکتهای پیمانکاری استان”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/10/971403.pdf