اجرای بند «و» تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به منظور نسویه و تهاتر بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی با بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/12/272242.pdf