ثبت نام پاویون ایران در مایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و ساخت و ساز عمان

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/09/971297.pdf