تبریک روز مهندس

تکلیف دستگاههای اجرایی موضوع بند ب ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات به انجام کلیه معاملات خود اعم از خرید، مناقصه و … در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/05/16145.pdf