تبریک سال نو

تکلیف دستگاههای اجرایی در بهبود شاخص های ارزیابی محیط کسب و کار به همراه برنامه زمانبندی تحقق آنها جهت بهره برداری

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/07/96534.pdf