توضیحات مهم در خصوص اعلام شروع و پایان قرارداد، تغییر نفرات امتیازآور، هیأت مدیره و سهامدار و بروز رسانی تاریخ انقضاء گواهینامه های تشخیص صلاحیت در سامانه ساجات

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/01/221520_95-626926.pdf