تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

توسعه روابط با کشورهای اروپایی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/09/961155.pdf