تبریک سال نو

توافق با اداره دارایی در خصوص تقسیط مالیات و عوارض شهرداری ارزش افزوده

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/07/name.pdf