تهیه شاخص های تعدیل آحاد بها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/09/960622.rar