تهیه دایرکتوری جامع در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی جهت فعالیت و آمادگی همکاری در پروژه های بین المللی در داخل و خارج از کشور

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/02/952303.pdf