تبریک سال نو

تقویم برگزاری آزمونهای تشخیص صلاحیت استادکاران و کارگران شاغل در صنعت ساختمان و همچنین نحوه برگزاری و طی دوره های آموزشی مربوطه

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/07/96709.pdf