تقاضای وزارت نیرو جهت دریافت مجوز خاتمه پیمانهایی که ادامه آنها مقدور نیست

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/08/adl.pdf