تفسیر بانک مرکزی ابلاغیه به شبکه بانکی کشور در خصوص بند « و » تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کشور

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/01/972062.pdf