تغییر در پیوست ۲ آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/03/95-1061643.pdf