تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکت های پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره ۴۸۰۱۳ /ت۲۳۲۵۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ هیأت وزیران

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/06/28089-peyvast-zarfiyate-sherkathaye-peymankari.pdf