تعدادی از مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان (۹۶/۰۸/۲۴)

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/11/961621.pdf