تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند(و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/07/4_5958720489827337058.pdf