تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی ذی ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان امورمالیاتی کشور

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/02/972309.pdf