تصویب نامه شماره ه۵۶۰۳۶/ت/۱۳۹۱۸۸ مورخه ۹۷/۱۰/۱۹ هیات وزیران در خصوص ماده ۴ اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/01/972061.pdf