تصویب نامه شماره ه۵۵۸۸۷/ت/۱۳۵۹۴۳ مورخ ۹۷/۱۰/۱۵ هیات وزیران مبنی بر الحاق جزء ۱۳ به ماده (۸) آئین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/01/972053.pdf