تصویب نامه شماره ه۵۵۳۹۱/ت/۹۵۲۰۳ مورخه ۹۷/۰۷/۱۸ هیأت وزیران مبنی بر تصویب آئین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/01/972054.pdf