تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

تصویب بازرسی کارگاه و مطالعه سرفصل حقوق و دستمزد توسط تأمین اجتماعی به مدت حداکثر “۶ ماه”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/09/961129.pdf