تصویب بازرسی کارگاه و مطالعه سرفصل حقوق و دستمزد توسط تأمین اجتماعی به مدت حداکثر “۶ ماه”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/09/961129.pdf