تصویب اصلاحات آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/10/971486.pdf