تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی بخش کشاورزی و منابع طبیعی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/02/942415.pdf