تسهیلات ضمانت نامه ای صندوق ضمانت صادرات ایران در خصوص پروژه های صدور خدمات فنی و مهندسی در کشور افغانستان

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/12/981512.pdf