تجلیل اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی از انجمن شرکتهای ساختمانی خراسان رضوی در خصوص مراسم بزرگداشت پیشکسوتان صنعت ساخت و ساز

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/11/981298.pdf