تبریک سال نو

تامین مالی طرح ها و پروژه ها از محل تسهیلات مالی جایکا