به تعلیق در آمدن ممنوعیت صدور ضمانت نامه ها توسط شبکه بانکی برای بدهکاران غیرجاری و سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/06/95501.pdf