تبریک سال نو

بهره گیری از نظرات تشکل های غیر دولتی اقتصادی در خصوص تدوین یا اصلاح بخشنامه ها و رویه های اجرایی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/03/29637-peyvast-95-11-9-52207-138881-daryaft-nazarat-tashakol-haye-gheyre-dolati-dar-tadvin-moghararat-dolati.pdf