تبریک روز مهندس

برگزاری هشتمین نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در افغانستان (کابل)

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/12/981398.pdf