تبریک روز مهندس

برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه کشور تاجیکستان

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/11/981346.pdf