تبریک روز مهندس

برگزاری مرحله اول کلاسهای آموزشی عمومی ۲۰ ساعته با عنوان “ایمنی و بهداشت کار برای کارفرمایان و صاحبان کارپیمانکاری”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2020/01/اطلاعیه-کلاسهای-آموزشی.pdf