برگزاری دو نمایشگاه با کسب مجوز از سازمان توسعه تجارت ایران در هرات-افغانستان و بصره-عراق

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/09/971272.pdf