برگزاری تور نمایشگاه ساختمان در کشور ترکیه و شهر استانبول

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/06/98446.pdf