بررسی و ارزیابی عملکرد مهندسین مشاور و پیمانکاران در جریان سیلهای اخیر استان

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/05/98352.pdf