برخی از موارد آیین نامه های تشخیص صلاحیت و ارجاع کار پیمانکاران

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/10/mavared.pdf