بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص نرخ ارز مبنای محاسبات گزارش توجیه مالی و اقتصادی طرح ها

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/03/637591.pdf