تبریک روز مهندس

بخشنامه جلوگیری از اقدامات اجرایی علیه واحدهای تولیدی دارای وثایق کافی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2020/01/981546.pdf