بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات مربوط به امور بیمه و مالیات پیمانکاران و اتخاذ راه حل های مقتضی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/07/97655.pdf