تبریک روز مهندس

اهمیت بررسی صحت اطلاعات و مستندات ارائه شده از سوی شرکتهای متقاضی تشخیص صلاحیت در حوزه مشاور و پیمانکار

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/04/98155.pdf