انتشار بخشنامه ها و نشریات مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴و۱۳۹۶/۱۱/۷ سازمان برنامه و بودجه

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/02/bakhshname.rar